บุพเพพรางใจ มหานที

ISBN:

Published: November 2014

Paperback

392 pages


Description

บุพเพพรางใจ  by  มหานที

บุพเพพรางใจ by มหานที
November 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 392 pages | ISBN: | 8.12 Mb

ปียวรา คือ ผูหญิงทีคิดวานำใจไมมีตนทุน ใหเทาไรกคงไมขาดทุน ดังนันจึงไมตองตอบแทนกันกได เตชินท คือ ผูชายทีไมเชือวาจะมีใครหนาไหนปฏิเสธเงิน เขาจึงตัดสินหญิงสาวทีจูๆ กเขามาอยูในบานดวยอคติ ทำไมไมเลือกทีจะรับเงินกอนไป หรือคิดวาถาอยูแลวจะไดมากกวานี...Moreปีย์วรา คือ ผู้หญิงที่คิดว่าน้ำใจไม่มีต้นทุน ให้เท่าไรก็คงไม่ขาดทุน ดังนั้นจึงไม่ต้องตอบแทนกันก็ได้ เตชินท์ คือ ผู้ชายที่ไม่เชื่อว่าจะมีใครหน้าไหนปฏิเสธเงิน เขาจึงตัดสินหญิงสาวที่จู่ๆ ก็เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยอคติ ทำไมไม่เลือกที่จะรับเงินก้อนไป หรือคิดว่าถ้าอยู่แล้วจะได้มากกว่านี้... แรกเริ่มด้วย อคติ พรางเนื้อแท้ของหัวใจไว้ จนความชิดใกล้ชักนำให้ใจได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน ความรู้สึกบางอย่างที่เรียกว่า รัก จึงบังเกิดขึ้น!

ทว่า...ไม่อาจบรรจบกันได้ด้วยยังมีทิฐิมาพรางกั้นทั้งสองเอาไว้!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บุพเพพรางใจ":


hoj-clan.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us